Ценови диапазон: От и до

Compare Listings

Оценителски доклад се изготвя в съответствие с изискванията на МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (МСО)" 2017 в сила от 01.07.2017 г., съгласно който определението за „Пазарна стойност” е: Пазарната стойност е оценената сума, срещу която даден актив или пасив би трябвало да се прехвърли към датата на оценката чрез сделка при пазарни условия между желаещ купувач и желаещ продавач, след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без принуда.

Пар.30.2.Дефиницията на пазарна стойност трябва да се прилага в съответствие със следната концептуална рамка: „оценената сума” е цената в парично изражение, която е платима за актива в сделка при пазарни условия. Пазарната стойност е най-вероятната цена, която с разумно очакване може да се постигне на пазара към датата на оценката, спазвайки дефиницията за пазарна стойност. Това е най-добрата цена, разумно постижима от продавача и най-изгодната цена, разумно постижима от купувача. Тази оценена сума изрично изключва завишения или занижения поради специални условия или обстоятелства, като нетипично финансиране, продажба с уговорка за обратен наем, възнаграждения или отстъпки, предоставяни от лице, свързано с продажбата, или всякакви елементи на стойност, налична единствено за конкретен собственик или купувач.

Всички анализи, хипотези и заключения, които са използвани в настоящия Оценителски доклад, са подчинени на МСО 400: "Права върху недвижимо имущество"параграф 120 „Специални съображения относно обезпечените заеми“ Общите стандарти за оценката са подчинени на Общитe стандарти МСО 101 Обхват на работата, МСО 102 Проучвания и съответствие, МСО 103 Докладване, МСО 104 Бази на стойност, МСО 105 Подходи и методи за оценяване