Парагон агенция за недвижими имоти на 20 години, Габрово, пл. Възраждане №5, Skype: paragon_properties Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Пазарни оценки на имоти и анализи

Оценителски доклад се изготвя в съответствие с изискванията на МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (МСО)" в сила от 01.01.2012 г., съгласно който определението за „Пазарна стойност” е: „Оценената сума, срещу която даден актив или пасив може да смени собственика си към датата на оценката чрез сделка при пазарни условия между желаещ купувач и желаещ продавач, след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без принуда

Всички анализи, хипотези и заключения, които са използвани в настоящия Оценителски доклад, са подчинени на МСО 230: "Права върху недвижимо имущество", както и МСО 310: "Оценяване на права върху недвижимо имущество за обезпечаване на заеми". Общите стандарти за оценката са подчинени на МСО 101 Обхват на оценката, МСО 102 Изготвяне и МСО 103 Докладване.


Споделете тази страница с ваши приятели?