Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни 

Обща информация 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на посреднически услуги по покупко-продажбата, отдаването и наеменето на имоти, ПАРАГОН отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. 

 

Информация относно Администратора на лични данни: 

Наименование "ПАРАГОН" ООД 

ЕИК:107537915

Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Никола Войновски“ № 57 

Адрес за упражняване на дейността: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 5

Данни за кореспонденция: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 5 E-mail: office@paragon-bg.com 

Телефон.: 0889 507112 0885 812240


 

Информация относно компетентния надзорен орган: 

Наименование: Комисия за защита на личните данни 

Седалище и адрес на управление: гр. София - 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Данни за кореспонденция: гр. София - 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02/915 3518 

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

„ПАРАГОН“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни: 

Чл. 1. (1) ПАРАГОН събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на посреднически услуги при покупко-продажбата, отдаването и наемането на недвижими имоти, за което се сключват договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: 

* изрично получено съгласие от Вас като клиент; 

* изпълнение на задълженията на ПАРАГОН по договор с Вас; 

* Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ПАРАГОН. *Например: по Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМСИП/, по който дружеството е задължено лице; 

* За целите на легитимния интерес на ПАРАГОН. 

(2) ПАРАГОН е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, ПАРАГОН действа в качеството си на обработващ лични данни. 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни: 

Чл. 2. (1) ПАРАГОН събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели: 

* създаване на клиентки профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни; 

* индивидуализация на страна по договора; 

* регистрация на участник в събитие, организирано от ПАРАГОН; 

* счетоводни цели; 

* статистически цели; 

* обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; 

* изпращане на информационни съобщения, покани, съобщения за промени в услугата, бюлетини с информация за имоти, чийто харaктеристики отговарят на зададени от клиента критерии и др. 

* подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас; 

 

(2) ПАРАГОН спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

* законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; 

* ограничение на целите на обработване; 

* съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; 

* точност и актуалност на данните; 

* ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; 

* цялостност и поверителност на обработването, и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ПАРАГОН може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: 

* изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, ГДБОП и други държавни, и общински органи. 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ПАРАГОН? 

Чл. 3. (1) ПАРАГОН извършва следните операции с личните данни за следните цели: 

* Регистрация на клиентски профил за предоставяне на посредническа услуга относно недвижим имот. Целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга, като към клиентски профил се дабави информация за търсенията и предлаганията на лицата. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за хостинг услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR. 

* Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране; 

* Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят промени в услугите, срокове, праза и задължения, неизпълнение, съгласно договора за посредническа услуга. 

* Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават; 

 

(2) ПАРАГОН обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: 

А/ Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, ЕГН или място и дата на раждане за чуждустранните граждани, пощенски адрес, електронна поща и телефон) 

Б/ Цели за която се събират данните: 

1) Регистрация на клиент; 

2) Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 

(3) ПАРАГОН не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 

* разкриват расов или етнически произход; 

* разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; 

* генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 

(4) Личните данни са събрани от ПАРАГОН от лицата, за които се отнасят. 

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Срок на съхранение на личните Ви данни: 

Чл. 4. (1) ПАРАГОН съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на договорните отношения с дружеството. След изтичането на този срок, ПАРАГОН полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 

(2) ПАРАГОН ще Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ПАРАГОН или друго. 

(3) ПАРАГОН съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 

 

Предаване на вашите лични данни за обработване: 

Чл. 5. (1) ПАРАГОН може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 

(2) ПАРАГОН Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни: 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни. 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ПАРАГОН за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на „Уведомление за отказ за упражняване на права, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27.04.2016 г., раздел 1, член 12, параграф 4.“ 

(2) ПАРАГОН може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

Право на достъп 

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ПАРАГОН потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. 

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 

(3) ПАРАГОН Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма, на база „Искане за предоставяне на потвърждение и достъп до обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27.04.2016 г., раздел 2, члeн 15.“ 

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ПАРАГОН си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване 

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, посредством попълване и изпращане до нас на „Искане за коригиране на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 16.“ 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ПАРАГОН изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ПАРАГОН има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 

* Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; 

* личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

* личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ПАРАГОН; 

(2) ПАРАГОН не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: 

* за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 

* по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 

* за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; 

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете „Искане за изтриване на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 17.“ 

(4) ПАРАГОН не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване 

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ПАРАГОН да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, посредством „Искане за ограничаване на обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 18“, когато: 

* оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ПАРАГОН да провери точността на личните данни; 

* обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; 

* ПАРАГОН не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; 

* Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ПАРАГОН имат преимущество пред Вашите интереси. 

Право на преносимост 

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ПАРАГОН, като подадете до нас „Искане за пренасяне или прехвърляне на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 20.“ 

(2) Вие можете да поискате от ПАРАГОН директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на получаване на информация 

Чл. 12. Вие можете да поискате от ПАРАГОН да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити, като ни изпратите „Искане за уведомяване при коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 19“. ПАРАГОН може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

Право на възражение 

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ПАРАГОН, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг, чрез изпращане до нас на „Възражение срещу обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 21.“ 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 

Чл. 14. (1) Ако ПАРАГОН установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети, посредством „Уведомление за нарушение на сигурността на личните данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 33, параграф 1.“ 

(2) ПАРАГОН не е длъжен да Ви уведомява, ако: 

- е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 

- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; 

- уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

Лица, на които се предоставят личните ви данни 

Чл. 15. За водене на счетоводството на компанията, съгласно законовите изисквания в Р България, при запитвания от страна на НАП, ГДБОП и др. компетентни органи, за статистически цели и др. непротиворечащи на Регламента случаи. 

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. 

Други разпоредби 

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, чийто данни за кореспонденция са посочени най-горе. 

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. 

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. 

Чл. 20. Когато възлагате на ПАРАГОН да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ПАРАГОН действа в качеството на обработващ личните данни. 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) 

Сайтът на ПАРАГОН използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 

Видове бисквитки, които използваме: 

Задължителни бисквитки 

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, за активация на тестов магазин при услугата Shopiko и др. 

Аналитични бисквитки 

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите клиенти работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. 

Функционални бисквитки 

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт. 

Бисквитки за прецизно таргетиране 

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. 

Какви мерки за сигурност сме предприели в ПАРАГОН по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура? 

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. 

Какви мерки за сигурност сме предприели чрез хостингкомпанията на нашия сайт СуперХостинг.БГ по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. 
Освен че положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, преди три години внедрихме изцяло нова, разработена от нас, система за сигурност на цялата ни инфраструктура – SH Protect. Тя работи на няколко нива и всеки ден блокира десетки хиляди опити за компрометиране на клиентски сайтове и клиентска информация, включително и лични данни. 
Всеки ден добавяме в нея нови правила и се грижим информацията на нашите клиенти да е защитена на най-високо ниво. 
Също преди три години внедрихме цялостна система за защита от DDoS атаки. Системата за защита от DDoS засича 95% от познатите типове DDoS атаки и непрекъснато се актуализира спрямо новорегистрираните атаки. 
С всички тези действия блокирахме и продължаваме да блокираме стотици хиляди опити годишно за злонамерени действия към информацията, която клиентите съхраняват на нашите сървъри. 
 

 


Споделете тази страница с ваши приятели?