Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Съгласно действащия чл.13 от ЗДДФЛ необлагаеми са:
1. Доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
- един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
- до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
2.Необлагаеми са също доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
- пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
- произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
- акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
- движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
2.Необлагаеми доходи съгласно т.3 - 7 от чл.13 са:
- доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
- разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;
- доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
- доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина;
- доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия;
- доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори;
- доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;

Споделете тази страница с ваши приятели?