Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Пазарни оценки на имоти и анализи

Оценителски доклад се изготвя в съответствие с изискванията на БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (БСО)" в сила от 01.06.2018 г., съгласно който определението за „Пазарна стойност” е: оценената сума, срещу която към датата на оценката обекта/актива би трябвало да бъде разменен между желаещ продавач и желаещ купувач в сделка при пазарни условия, след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без принуда.

Пазарен наем“ - оцененият размер на наема, срещу който към датата на оценката обекта/актива би трябвало да бъде отдаден под наем между желаещ наемодател и желаещ наемател при условията на действителния или предполагаемия договор за наем, в сделка при пазарни условия след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно и без принуда.

Всички анализи, хипотези и заключения, които са използвани в настоящия Оценителски доклад, са подчинени на БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (БСО)" в сила от 01.06.2018 г., като Българските стандарти за оценяване (БСО) са задължителни за прилагане от всички независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители при КНОБ, съгласно ЗНО. При извършването на оценка, независимите оценители прилагат тези стандарти.

112 Условия за прилагане на Българските стандарти за оценяване(БСО)

Не се допуска отклонение от стандартите, нито по инициатива на оценителя, нито по искане на възложителя или потребителя на оценката. Извършената оценка може да бъде оспорена пред КНОБ, съгласно ЗНО, а независимият оценител носи дисциплинарна отговорност, съгласно ЗНО.

Съгласно ЗНО, оценката на обект/ актив представлява становище на независимия оценител относно стойността на обекта/ актива за конкретна цел в определен момент от време и в условията на конкретен пазар, изготвено под формата на доклад в писмена форма, подписан и подпечатан. Становището на независимия оценител не е задължително за Възложителя и/или Потребителя.


Споделете тази страница с ваши приятели?