Общи условия

Общи условия на агенция за недвижими имоти “ПАРАГОН” ЕООД при извършване на посредническа дейност
I. СЪДЪРЖАНИЕ
1. “ПАРАГОН” ЕООД, наричано още “АГЕНЦИЯТА”, извършва посредническа дейност, свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и лизинг на недвижими имоти, и съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ сключва ДОГОВОРИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО като посредник с Клиенти (наричани още “Възложители”).
2. Адресът за кореспонденция на “ПАРАГОН” ООД е: 5300, Габрово, площад “Възраждане” № 5, партер, e-mail: office@paragon-bg.com, тел: +359 889507112
3. Настоящите Общи условия, в тяхната цялост или части от тях, се прилагат винаги и във всички случаи, когато се осъществява контакт между “АГЕНЦИЯТА” и физическо и/или юридическо лице, наричано “Клиент” или “Възложител”, относно предоставяне на информация , свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (за покупко-продажба или по повод наемни отношения) или се договарят условия за сключване на Договор за посредничество за извършване на сделка с недвижим имот, или когато има сключен Договор за посредничество.

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ
4. Значението на термините и определенията, използвани и посочени по-долу в Общите условия, Договорите за посредничество, сключени с “ДОГОВОРИТЕЛИТЕ” (“ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”) на АГЕНЦИЯТА и други документи, използвани от АГЕНЦИЯТА по повод посредничеството при сделки с недвижими имоти, е следното:
4.1. “Сделка” означава сключването на предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот или договор за наем на недвижим имот между две страни, едната от които или двете страни са клиент, и “АГЕНЦИЯТА”. За да се избегнат всякакви съмнения и различия в тълкуването, прехвърлянето на собствеността върху недвижим имот/и на трето лице и/или на КЛИЕНТ на АГЕНЦИЯТА, на трето лице и/или на КЛИЕНТ с помощта на посредничеството на “АГЕНЦИЯТА” също е сделка като недвижим имот или чрез внасянето му в капитала на юридическо лице, притежавано или контролирано от трето лице и/или КЛИЕНТ; прехвърляне на пряк или непряк контрол върху Имота/ите или техния собственик на трето лице и/или КЛИЕНТ; привличане на трето лице и/или КЛИЕНТ като инвеститор в Имота/ите или в дружеството-собственик или в лицата, упражняващи контрол върху тях, в т.ч. и чрез пряко финансиране, вноска, инвестиция в собствен капитал, заем за дялово участие, покриване или обезпечаване на банков заем, или всяка друга форма на инвестиция или съвместно предприятие във връзка с имота/имотите и т.н.
4.2. “Имот” е недвижимият имот, описан в “Договора за посредничество”, описан в “Протокола за проверка”, организиран от “АГЕНЦИЯТА”, и/или имот, за който Клиентът е получил информация от “АГЕНЦИЯТА”.
4.3 “Клиент” на АГЕНЦИЯТА, наричан още “ПОКУПНИК”, е физическо или юридическо лице, което получава от “АГЕНЦИЯТА” информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти във връзка с извършваната от “АГЕНЦИЯТА” посредническа дейност при сделки с недвижими имоти и/или е обвързано с договор за посредничество с “АГЕНЦИЯТА”. “КЛИЕНТ НА АГЕНЦИЯТА” е също така всяко физическо или юридическо лице, посочено в Протокола за проверка, или свързано с него лице, което е присъствало на проверка на имот, организирана от “Агенцията”, и/или е получило информация от “Агенцията”, Клиентът на Агенцията може да не е сключил Договор за посредничество, може да няма писмен, но устен Договор за посредничество, както и да е клиент на друг посредник, с когото “АГЕНЦИЯТА” има търговски отношения.
4.4 За “Цената, поискана от Клиента на Агенцията” се приема сумата, посочена в Договора за посредничество, в приложенията към Договора за посредничество, в кореспонденцията по електронна поща, факс и/или вписана на хартиен носител на адреса на “Агенцията”, като и в Протокола за проверка, за да се избегнат недоразумения относно цената, поискана от Клиента на Агенцията, ще се счита цената, която е била последно известна на “Агенцията” по изброените по-горе начини.
4.5. “Продажната цена на имота” е сумата, посочена в предварителния договор за покупко-продажба, а при липса на такъв договор – сумата, посочена в окончателния договор за покупко-продажба на имота.
4.6. “Наемна цена на имот” е сумата, определяща средния месечен наем на имота, съгласно Договора за лизинг и неговия срок.
4.7. “Споразумение за посредничество” и/или “Поръчка” означава споразумението, с което клиентите възлагат на “АГЕНЦИЯТА”, а “АГЕНЦИЯТА” приема да посредничи за тях при осъществяването на сделка с недвижими имоти срещу заплащане на посредническо (наричано още “комисионно”) възнаграждение.
4.8. “Оглед” е организирана от АГЕНЦИЯТА, по искане на клиент на АГЕНЦИЯТА, среща на територията на имот, за който клиентът предварително е получил информация от АГЕНЦИЯТА, която среща се провежда с цел запознаване с характеристиките и състоянието на имота по повод намеренията на клиента за осъществяване на сделка с недвижим имот.

4.9. “Протоколът за проверка” (в единствено или множествено число) е частен документ, удостоверяващ описаните в него обстоятелства, като например датата и часа на проверката на недвижимия имот, цената, поискана от клиента на агенцията, и др.
4.10. “Възнаграждение за посредничество” (или комисионно възнаграждение) означава възнаграждението на “АГЕНЦИЯТА” за предоставените услуги, договорено съгласно условията на Договора за посредничество.
4.11. “Обичайното посредническо възнаграждение” на АГЕНЦИЯТА е в размер на 3% (три процента) от продажната цена, но не по-малко от 800 евро (плаща се при сключване на предварителен договор) и 50% (петдесет процента) от наемната цена на имота , при сделки за отдаване под наем.
4.12. 30% (тридесет процента) от стойността на договореното възнаграждение по него или от обичайното възнаграждение за посредничество, но не по-малко от 600 евро, се приемат като “Минимални разходи” за изпълнение на споразумението за посредничество.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА АРБИТРАЖНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
5. КЛИЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, който е подписал договор за посредничество за продажба на имот, декларира, че е собственик на имота и действа със съгласието на останалите съсобственици (или ако не е собственик, че има валидна представителна власт за сключване на поръчката и пълномощното му не е нищожно или оттеглено), че всички останали собственици са съгласни с продажбата на имота, че имотът притежава необходимите документи за собственост за продажбата и че върху имота няма тежести (ипотеки, възбрани, искове, учредени вещни права и др.), освен изрично посочените в договора, и че няма обективни причини, които да възпрепятстват продажбата на имота.
6. В случаите, когато има повече от една страна по договор за посредничество, техните задължения по договора са солидарни.
7. АГЕНЦИЯТА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да сключват Договори за посредничество помежду си, както и споразумения, анекси и други документи, свързани с осъществяването на посредническата дейност, от разстояние, като използват електронна поща, куриерска или пощенска доставка или факс.

IV. ОТКАЗ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МЕДИАЦИЯ ОТ СТРАНА НА АГЕНЦИЯТА
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да сключи споразумение за посредничество или да го прекрати едностранно с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ(ИТЕ) в следните случаи:
8.1. ако изискванията и/или условията, поставени от Възложителя, противоречат на постигнатите договорености съгласно настоящите “Общи условия”;
8.2. ако изискванията и/или условията, определени от възложителя, не са съобразени с пазарната ситуация и/или противоречат на добрите нрави;
8.3. ако Работодателят прояви некоректно или неуважително отношение към АГЕНЦИЯТА или към служител/и на АГЕНЦИЯТА.

V. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА
9. В случай на договорени изключителни брокерски права (ексклузивност) за продажба или отдаване под наем на недвижим имот, ПОТРЕБИТЕЛЯТ на АГЕНЦИЯТА се задължава да не предлага имота за продажба и/или да го отдава под наем сам, чрез трето лице или чрез друг посредник, както и да не извършва огледи на имота без присъствието на представител на АГЕНЦИЯТА. В случай, че имотът бъде сключен предварителен договор или имотът бъде продаден с окончателен договор по време на срока на подписания Договор за посредничество с клауза за изключителни права с АГЕНЦИЯТА, поради естеството на изключителните права, имотът се счита за продаден с посредничеството на АГЕНЦИЯТА, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици. В случай че имотът се отдава под наем по време на срока на сключения Договор за посредничество с клауза за изключителни права, поради естеството на изключителните права се счита, че имотът се отдава под наем с посредничеството на АГЕНЦИЯТА, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици.
10. При условията на сключен Договор за посредничество с уговорени изключителни права за посредничество (ексклузивност) за покупка или наем на недвижим имот, ПОТРЕБИТЕЛЯТ на АГЕНЦИЯТА поема основното задължение да не търси имот за покупка или наем сам, чрез трето лице или чрез друг посредник , както и да не извършва огледи за покупка или наем на имот, без присъствието на представител на АГЕНЦИЯТА и ако в рамките на срока и при условията на сключен Договор за посредничество с клауза за изключителни права, сключи предварителен договор за покупка на имот и/или закупи недвижим имот с окончателен договор, поради естеството на изключителните права се счита, че имотът е закупен с посредничеството на АГЕНЦИЯТА, с всички права, задължения, отговорности и последици, произтичащи от тази презумпция. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наеме недвижим имот, поради естеството на изключителните права се счита, че имотът е нает чрез посредничеството на АГЕНЦИЯТА, с всички произтичащи от това права, задължения, отговорности и последици от тази презумпция.

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
11. АГЕНЦИЯТА организира и провежда огледи на недвижими имоти с клиенти в случай на сключен договор за посредничество. За провеждането на инспекциите на недвижими имоти, организирани от АГЕНЦИЯТА, се съставя протокол(и) за инспекцията(ите). Протоколът за проверка е неразделна част от Споразумението за посредничество и документира следните фактически отношения и обстоятелства, които са от съществено значение за изпълнението на предмета на Споразумението за посредничество:
11.1. С подписването на Протокола за проверка клиентът на Агенцията по Договора за посредничество при сделки с недвижими имоти потвърждава, че имотът/имотите, предмет на проверката, му е/са предложен/и, като посочва, че АГЕНЦИЯТА го е информирала за имота.
11.2. С подписването на Протокола за инспекция клиентът на АГЕНЦИЯТА по договор за посредничество при сделки с недвижими имоти потвърждава, че потенциалният(ите) купувач(и) или наемател(и), доведен(и) да инспектира(т) имота му, е(са) осигурен(и) от АГЕНЦИЯТА в качеството му на клиент(и) с посредничеството на АГЕНЦИЯТА.
12. Протоколът за проверката(ите) се съхранява в един оригинален екземпляр, който остава за Агенцията, както и в един напълно идентичен с оригинала екземпляр, който е за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ите на АГЕНЦИЯТА, независимо дали по силата на Договор за посредничество при покупко-продажба или отдаване под наем на недвижим имот, или по силата на Договор за посредничество при покупко-продажба или отдаване под наем на недвижим имот, не присъства лично на проверката, а упълномощава/т устно и/или писмено трето лице да го представлява по време на проверката, в този случай устно и/или писмено Упълномощеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ на АГЕНЦИЯТА трето лице е длъжно да подпише протокола от проверката, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема извършените от третото лице действия за свои.
14. При попълването на протокола за проверка е възможно наименованието и/или адресът на имота, подлежащ на проверка, да бъдат описани по различен начин от наименованието и адреса съгласно документа за собственост, поради обстоятелството, че настоящият административен адрес на имота е променен, а в документа за собственост е посочен старият адрес, поради обстоятелството, че имотът по документи е с различен статут от действителния, различно описание на имота е възможно поради непредставяне и/или липса на валидни документи за собственост при сключването на Договора за посредничество или по време на проверката, друга възможност е поради факта, че Служителят на АГЕНЦИЯТА е бил въведен в заблуждение относно съществени характеристики на имота, необходими за неговата точна индивидуализация.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
15. В качеството си на посредник при сделки с недвижими имоти АГЕНЦИЯТА участва в сключването на предварителен договор за покупко-продажба на имота или договор за наем на имота.
16. Предварителният договор или договорът за наем се изготвя в съответния брой еднообразни екземпляри, един от които е за АГЕНЦИЯТА.
17. АГЕНЦИЯТА поема задължението да съдейства на страните за намиране на взаимноизгодни решения в случай на спорове и за изглаждане на противоречията, като АГЕНЦИЯТА не гарантира изпълнението на поетите от страните задължения по сключените договори и не носи отговорност за тяхното неизпълнение.

VIII. ПОСРЕДНИЧЕСКИ ТАКСИ
18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на АГЕНЦИЯТА дължи възнаграждение при условията, посочени в сключения договор за посредничество. Отказът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от гарантираната от договора услуга, предоставена от АГЕНЦИЯТА, не е основание за намаляване или неплащане на възнаграждението, посочено в договора, същото се дължи на самия факт на свързване на страните по сделката.
19. Размерът, срокът и начинът на плащане на възнаграждението за извършване на посредническата услуга се определят съгласно сключения договор за посредничество.
20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – продавач или наемодател на имот – дължи възнаграждението, посочено в договора за посредничество, и в случаите, когато:
20.1. след прекратяване на договора за посредничество сключи сделка с клиент, предоставен му от АГЕНЦИЯТА.
20.2. имотът е съсобствен, независимо от факта, че другите съсобственици не са страна по споразумението за посредничество. В този смисъл Възложителят по договора за посредничество дължи договореното възнаграждение в пълен размер, независимо от квотата му на собственост върху имота.
20.3. е сключил сделка за имота с лице, свързано с клиент на АГЕНЦИЯТА по смисъла на §1, т. 1 от Търговския закон, или с лице, с което клиентът е в близки, приятелски или колегиални отношения, или с лице, на което клиентът е кредитор или длъжник, или с лице, което е придружавало клиента при огледа на имота, или с лице, което е поискало от АГЕНЦИЯТА и е получило от името на клиента информация за имота по повод на посредническата сделка.
20.4. е сключил с клиент на агенцията или със свързано с него лице по смисъла на настоящите Общи условия друг вид сделка с вещноправно действие върху имота (замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж или учредяване на право на ползване, продажба на едноличен търговец или търговско дружество, в което застрахованият имот е актив, и др.), или е сключил сделка с клиент за друг негов имот (или имот, собственост на свързано с него лице), намиращ се в същата сграда като имота, предмет на договора.
21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, купувач или лизингополучател, дължи възнаграждението, посочено в договора за посредничество, и в случаите, когато:
21.1. след прекратяване на договора за посредничество сключи сделка с имот, който е бил предмет на протокол за проверка.
21.2. е сключил сделка с имот по чл. 21.1 чрез свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Търговския закон или чрез свързано лице по смисъла на настоящите Общи условия, лице, а именно трето лице, действащо в полза на Клиента, или лице , в чиято полза действа Клиентът, или лице, с което Клиентът е в близки, приятелски или колегиални отношения, или лице, на което Клиентът е кредитор или длъжник, или лице, което е придружавало Клиента по време на огледа на имота, или лице, поискало от АГЕНЦИЯТА и получило от името на Клиента информация за имота по повод на посредническата сделка.
21.3. сключи лично или чрез свързано лице по смисъла на настоящите Общи условия, друг вид сделка с материалноправно действие върху имуществото по чл. 21.1, като например замяна, дарение, учредяване или продажба на право на строеж или учредяване на право на ползване, продажба на Едноличен търговец или Търговско дружество, в което Застрахованото имущество е актив и др.
22. С оглед на отношенията, приети от страните, съгласно настоящите Общи условия, в случай на договорени изключителни посреднически права за извършване на сделка с недвижим имот, Възложителят дължи договореното възнаграждение, ако в срока на договора за посредничество сключи сделка по предмета на този договор, без да е необходимо да доказва дали сделката е извършена с посредничеството на АГЕНЦИЯТА.
23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по договор за посредничество дължи допълнително възнаграждение съгласно споразумението, ако възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия, свързани с ремонт и поддръжка на имота, премахване на тежести върху имота, предоставяне на документи и копия от документи, изготвяне на нотариални актове, представителство и други действия от подобен характер.
24. Когато размерът на дължимото възнаграждение не може да бъде установен или доказан с писмен договор за посредничество, се приема, че договорът за посредничество е устен, а за дължимо възнаграждение се приема обичайното възнаграждение на АГЕНЦИЯТА за подобен вид посреднически сделки.
25. Когато датата на плащане на таксата за медиация не може да бъде установена или доказана с писмено споразумение за медиация, се приема, че датата на плащане на таксата е следната:
25.1. при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти – на датата на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, а ако такъв договор не е сключен – на датата на подписване на окончателния договор за покупко-продажба на имота, преди вписването му.
25.2. за сделките с лизинг на недвижими имоти – на датата на сключване на договора за лизинг.
26. АГЕНЦИЯТА може да договаря с клиентите други такси освен обичайните комисионни, както и да договаря различни такси в зависимост от вида на имота, пазарната ситуация, фактическата и правната сложност.

IX. ОТГОВОРНОСТИ
27. Ако Възложителят не изпълни обещание за сделка или се оттегли от Споразумението за посредничество, АГЕНЦИЯТА има право да търси обичайните разходи, направени при изпълнението на поръчката.
28. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по сключен договор за посредничество не изпълни задълженията си по клаузата за предоставени изключителни права за посредничество или прекрати договора преди изтичане на крайния срок, той дължи на АГЕНЦИЯТА неустойка в размер на 50 % от договореното възнаграждение за посредничество, независимо от предвидените други последици от това неизпълнение.
29. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави плащането на възнаграждението и/или неустойката по договора за посредничество, той дължи лихва върху главницата в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от размера на възнаграждението.
30. Ако ПОСРЕДНИКЪТ сключи сделка с клиент или имот, предмет на договор за посредничество, съгласно сключен договор за посредничество, без знанието на АГЕНЦИЯТА или забави плащането на възнаграждението по договора за посредничество с повече от 30 дни от датата на падежа, или откаже да плати договореното възнаграждение , или плати само част от него, АГЕНЦИЯТА има право да поиска заплащане на договореното възнаграждение за посредничество, заедно с неустойка в размер на 50% от главницата.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
31. АГЕНЦИЯТА събира, обработва и предоставя информация в качеството си на регистриран администратор на лични данни в електронния регистър на Комисията за защита на личните данни. Внимание! Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 7 от Закона за авторското право и сродните му права фотографиите и произведенията, създадени по начин, аналогичен на фотографията, са защитени обекти! Използването им без съгласието на носителя на авторското право е престъпление по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс на Република България и се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до пет хиляди лева!

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
32. Всички спорове, свързани с изпълнението на Договорите за посредничество и/или Общите условия, включително споровете относно тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и споровете, свързани с попълване на празноти в Договорите за посредничество или в документи, свързани с дейността на ПАРАГОН и/или настоящите Общи условия, или с приспособяването им към нови обстоятелства, ще бъдат решавани по взаимно съгласие между страните, а ако това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния съд.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
33. Настоящите Общи условия са одобрени от Управителя на ПАРАГОН ЕООД и са публикувани на уебсайта на АГЕНЦИЯТА на адрес https://paragon-bg.com/general-terms
34. Всички изменения и/или допълнения на Общите условия се обявяват в съответствие с предходната точка.
28/02/2024

Сравняване на обяви

Сравнение