Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 (889) 507 112 +359 (885) 812 240

Най-старите къщи в Габрово

Статията е извадка от публикация на автора в списание „Българска етнология” . То е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Статията разглежда едни от най-старите запазени къщи на териотрията на България. По-конкретно са анализирани характерни детайли от строителни практики в Габровския регион. В рамките на теренното проучване “Строителните занаяти на Стара планина”, организирано от сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти и ЕТЪР – Етнографски музей на открито,провело се през 2018 г., са изследвани едни от малкото останали автентични, битови постройки.

21 Декември 2021, 09:52

Споделете тази страница с ваши приятели?