Парагон недвижими имоти, Габрово, пл. Възраждане №5, Email: office@paragon-bg.com Teлефон: +359 889 507 112 +359  888  057 857

Пазарът е активен и има място за нови проекти във високия сегмент


Компанията "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за инвестиране в недвижими имоти. Акциите на дружеството се търгуват на Българската фондова борса от 2006 г. (борсов код FPP). Активите в портфолиото на дружеството са носители на множество национални и международни награди. Управлението на имотите е възложено на "ФеърПлей Интернешънъл" АД и дружества от неговата група. Приключихте 2022 г. с печалба от 5.28 млн. лв. и ръст на приходите от наем. Ка... 29 Април 2023, 08:00

Източник: Капитал - Имоти

Споделете тази страница с ваши приятели?